Press "Enter" to skip to content

Статут

У складу са одредбама члана 11. и 12. Закона о удружењима (Сл. лист РС бр. 51/09, 99/2011 – др. закони и 44/2018 – др.закон), на оснивачкој скупштини одржаној дана 01.02.2020. године у Ваљеву, усвојен је


СТАТУТ
УДРУЖЕЊА „СРПСКА РАМОНДА“


Област остваривања циљева
Члан 1 .

Удружење „Српска Рамонда“ је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева у области борбе за очување свих вредности традиционалне српске породице и српских обичаја, борбе против антисрбизма и сегрегације и елемената које су у друштву довеле до ових појава,  борбе против фалсификовања историје о величини и тежини страдања српског народа у ХХ веку, разоткривања заблуда, обмана и прекрајања историјских чињеница у вези српских жртава.


Циљеви Удружења
Члан 2.

Циљеви Удружења су:

 1. Борба за очување свих вредности традиционалне српске породице и српских обичаја;
 2. Борба против антисрбизма и сегрегације и елемената које су у друштву довеле до ових појава;
 3. Борба против фалсификовања историје о величини и тежини страдања српског народа у ХХ веку;
 4. Разоткривања заблуда, обмана и прекрајања историјских чињеница у вези српских жртава;
 5. Упознавање шире јавности са истином о свим српским жртвама у ХХ веку;
 6. Разоткривање и ширење истине о злочинима и починиоцима злочина над Србима;
 7. Борба против сваког облика фашизма, нацизма, усташтва, мржње, расне и верске нетрепељивости.


Члан 3.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

 1. Прикупља и обрађује научну и стручну литературу у областима наведеним у члану 1. Статута;
 2. Организује само или у заједници са другим организацијама стручне скупове, саветовања, семинаре и друге облике едукације у области наведеним у члану 1. Статута;
 3. Објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе нa области наведене у члану 1. Статута, у складу са законом;
 4. Обавља истраживачки рад у области откривања и ширења истине о злочинима почињеним над српским жртвама током ХХ века;
 5. Сарађује са стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству које се баве овим и сличним темама ради размене информација и организовања заједничких активности;
 6. Даје подршку истраживању и откривању злочина почињених над српским народом у току и после Другог светског рата, како би се о њима обавестио целокупна домаћа и светска јавност и осигурала правда за жртве;
 7. Реагује путем средстава јавног информисања на иступе, написе и публикације, везане за страдање српских жртава;
 8. Бави се иституционалном борбом против сваког облика фашизма, нацизма, усташтва, мржње, расне и верске нетрепељивости;
 9. Бави се истраживањем злочина над српским жртвама од Другог светског рада па надаље, на просторима бивше Југославије, непристрасним утврђивањем истине о пореклу, извођењу и извршиоцима злочина, те објављивање истине свету;
 10. Прикупљањем и обрађивањем стручне литературе из ових области;
 11. Обучавање и образовање кадрова како за своје потребе тако и за потребе других институција и организација у нашем наоруду, које могу допринети циљевима због којих постоји Удружење;
 12. Остварује сарадњу са владиним, невладиним и међународним институцијама, те личностима чији су циљеви слични или идентични;
 13. Другим активностима директно или индиректно усмереним на унапређење опште мисије Удружења.


Назив и седиште
Члан 4.

Назив Удружења је: Удружење „Српска Рамонда“
Скраћени назив је: „Српска Рамонда“.
Удружење има седиште у Ваљеву, ул. Др Пантића 151.
Делатност Удружења је: 94.99 – Делатност осталих организација на бази учлањења.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Удружење може променити назив, седиште и делатност одлуком Скупштине Удружења. Промена ових података се региструје код надлежног органа, у складу са Законом.Услови и начин учлањивања и престанак чланства
Члан 5.

Члан удружења може бити свако лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Скупштини Удружења. Малолетно лице са навршених 14 година живота може се учланити у удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности. За лице млађе од 14 година из става 1. овог члана пријаву подноси његов законски заступник.


Члан 6.

Одлуку о пријему у чланство доноси Скупштина и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. 
Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању. За иступање малолетног члана није потребна сагласност законског заступника.
Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог статута или нарушавања угледа Удружења.
Одлуку о престанку чланства доноси Скупштина.
Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.


Члан 7.

Члан Удружења има право да:

 1. Равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења;
 2. Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини;
 3. Делегира писменом изјавом, трајно или за одређени период или одређену ситуацију, било ком другом члану Удружеља своје право одлучивања у Скупштини;
 4. Буде благовремено и потпуно информисан о раду о активностима Удружења.  


Члан Удружења има обавезу да:

 1. Активно дорпиноси остваривању циљева Удружења;
 2. Учествује, у складу са интересовањем у активностима Удружења;
 3. Чува пословну тајну у складу са општим актом Удружења;
 4. Доприноси спречавању негативних појава или активности и благовремено указује на исте, ако се то односи на Удружење и чланове;
 5. Својим поношањем чува углед Удружења.


Унутрашња организација
Члан 8.

Органи Удружења су Председник Удружења који има функцију заступника Удружења и Скупштина Удружења.
Одлуком Скупштине могу се формирати и други органи Удружења.


Члан 9.

Скупштину Удружења чине сви његови чланови.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине може се заказати на иницијативу најмање једне трећине чланова скупштине. Иницијатива се подноси Скупштини у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Седницу скупштине сазива Председник Удружења, писаним обавештењем о месту и времену одржавања скупштине и предлогу дневног реда. Седница се може сазвати и обавештењем чланова путем е-маила. Седницом председава лице које буде већином гласова јавним гласањем, изабрано на почетку седнице. Председавајући Скупштине има мандат до следеће седнице Скупштине са неограниченим правом реизбора истог лица за функцију Председавајућег Скупштине. Преседавајући Скупштине руководи радом седнице, одржава ред на седници и потписује Записник и Одлуке донете на седници Скупштине Удружења.
Записничар се бира већином гласова присутних чланова Скупштине на почетку сваке седнице из реда присутних лица.


Члан  10.

Надлежност Скупштине Удружења:

 1. Доноси план и програм рада;
 2. Усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. Усваја друге опште акте Удружења;
 4. Бира и разрешава Председника Удружења;
 5. Одлучује о удруживању у савезе и друге аосијације у земљи и иностранству;
 6. Разматра и усваја финансијски план и извештај;
 7. Одлучује о статусним променама и престанку рада удружења;
 8. Одлучује о промени седишта Удружења;
 9. Одлучује о промени назива Удружења;
 10. Одлучује о промени и регистрацији делатности Удружења;
 11. Доноси Пословник о свом раду;
 12. Одлучује о искључењу чланова Удружења;
 13. Има друге надлежности које су јој поверене Законом и овим Статутом.


Члан 11.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова или њихових делегата (у даљем тексту: присутни чланови).
Скупштина одлучује већином гласова пристних чланова, с тим да сваки члан има један глас. Одлуку о усвајању годишњег обрачуна и извештаја о активностима, приступању нових чланова и искључивању чланова, Скупштина доноси већином гласова укупног броја чланова.
За одлуку о изменама и допунама Статута, статустним променама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова чланова Скупштине.
Скупштина одлучује јавним гласањем, усменим изјашњавањем чланова или дизањем руке. Члан Скупштине може гласати и писаним путем, тако што доставља своју потписану изјаву Председавајућем Скупштине. Скупштина може одлучивати тајним гласањем у слуачјаевима када то захтева најмање ¼ чланова.
У случају потребе, чланови Скупштине могу гласати и у одсуству (електронском поштом), при чему се такав глас мора посебно забележити уЗписнику са те седнице.
Један или више чланова Скупштине, могу своја права која проистичу из присуствовања, учествовања у раду, одлучивања и гласања у Скупштини, делегирати другом члану Скупштине при чему се та чињеница мора посебно забележити у Записнику са седнице.


Пријатељи Удружења
Члан 12.

У активностима Удружења могу учествовати чланови Удружења, Пријатељи Удружења и грађани.
Пријатељи Удружења су правна и физичка лица која су посебно заинтересована да допринсеу остваривању циљева Удружења и који директно подржавају реалилзацију циљева Удружења донацијама, поклонима, спонзорством или својим актвиним радом, идејама и утицајем.
Пријатељи Удружења имају право да буду редовно информисани о битним активностима Удружења, као и право да учествују у остваривању циљева на сваки адекватан начин, а у складу са Статутом и Одлукама органа Удружења.
Пријатељи Удружења не учествују у раду органа удружења нити у одлучивању.
Статус Пријатеља Удружења може бити одузет уколико он својим понашањем или утицајем директно или индиректно нарушава угед и репутацију Удружења или на посредан начин омета остваривање циљева Удружења и нецметан рад.
Удружење је у обавези да поштује тајност личних података свих лица која имају статус Пријатеља Удружења и може да користи личне податке само уз дозволу тог лица.


Остваривање јавности рада
Члан 13.

Рад Удружења је јаван.
Скупштина Удружења се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем интерних публикација, односно путем саопштења за јавност, или на други примерени начин.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности удружења подносе се члановима на седници скупштине удружења.


Начин стицања средстава за остваривање циљева и располагање средствима
Члан 14.

Удружење прибавља средства за остварење својих циљева:

 1. Од добровољних прилога, донација, дотација, поклона и завештања;
 2. Организовањем локалних, националних и међународних акција и кампања;
 3. Конкурисањем за пројекте код државних органа или фондација;
 4. Од котизације за семинаре, скупове, конгресе, сајмове, саветовања, ексукурзије, едукативне и практичне радионице и друге манифестације и догађаје у организацији Удружења;
 5. Од додељених буџетских средстава;
 6. Од финансијских субвенција;
 7. Сопственим непрофитним циљним радом у складу са Законом и нормативним актима Удружења и кроз друге адекватне облике остваривања својих циљева у складу са Законом.


Статусне промене и престанак рада Удружења
Члан  15.

О статусним променама одлучује Скупштина двотрећинском већином од укупног броја чланова.
Удружење престаје са радом одлуком 2/3 чланова Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним законом.


Поступање са имовином удружења у случају престанка удружења
Члан 16.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на домаће недобитно правно лице које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.


Изглед и садржина печата
Члан  17.

Удружење има печат округлог облика на којем је ћирилицом исписан следећи текст: Удружење Српска Рамонда Ваљево.


Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.


Члан 19.

Овај статут ступа на снагу од дана његовог усвајања на оснивачкој Скупштини Удружења.


%d bloggers like this: